Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 02 2018

jestemalgo
To, co wy nazywacie miłością, każdy mężczyzna czuje do każdej ładnej kobiety.
— Lew Tołstoj "Sonata Kreutzerowska"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 via2708 2708
jestemalgo
5027 ab15 500
Reposted fromsarazation sarazation vialuron luron
jestemalgo
6964 8891 500
to o nas.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vialuron luron
jestemalgo
6206 2dc2 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait via2708 2708

March 22 2018

jestemalgo
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viahardbitch hardbitch
jestemalgo
3544 4db7
Reposted fromEtnigos Etnigos vialuron luron
jestemalgo
1679 0c30
Reposted fromkaruzelaszczescia karuzelaszczescia vialuron luron
jestemalgo

KAŻDY POWINIEN MIEĆ KOGOŚ,

Z KIM MÓGŁBY SZCZERZE POMÓWIĆ,

BO CHOĆBY CZŁOWIEK BYŁ NIE WIADOMO JAK DZIELNY,

CZASAMI CZUJE SIĘ BARDZO SAMOTNY.

— E. HEMINGWAY
Reposted fromavooid avooid vialuron luron
jestemalgo
3811 38c5
Reposted from0 0 vialuron luron
jestemalgo
1626 2087

March 21 2018

jestemalgo
3550 2db2 500
Reposted fromsarazation sarazation viaAgnya Agnya
jestemalgo
4424 a98c 500
Reposted fromwhoknows whoknows viaunique unique
jestemalgo
2005 96fc 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaunmadebeds unmadebeds
jestemalgo
7102 7aa6 500
Reposted fromcorvax corvax vialuron luron
jestemalgo
9095 b8fe 500
Reposted fromluron luron

March 20 2018

jestemalgo
7108 8da3
Reposted fromluron luron

March 19 2018

jestemalgo
5484 83c0 500
Reposted frompanikea panikea via2708 2708
jestemalgo
3290 67e5
jestemalgo
3573 8141
Reposted fromluron luron
jestemalgo
7197 062f 500
Reposted fromspring-flow spring-flow vialuron luron
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl